Algemene voorwaarden - Permanent Make-up Tina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation / Salon Distributie en Opleidingsinstituut, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12063869 Wederpartij: diegene die als koper, opdrachtgever, huurder, of in welke hoedanigheid dan ook handelt met PMUTina.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen PMUTina en wederpartij.
2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door PMUTina wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten PMUTina aansprakelijk is of kan zijn. 2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
2.5 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
3.2 De overeenkomst tussen PMUTina en de wederpartij komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de wederpartij door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging. 3.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van wederpartij, binden PMUTina slechts indien deze schriftelijk door PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation / Salon Distributie en Opleidingsinstituut zijn bevestigd.

Artikel 4 Afwijkingen
4.1 Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 PMUTina is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is PMUTina gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
4.3 Het is PMUTina toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden, technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder van het totale gewicht, aantallen, levertijden, enzovoort, alsmede die afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de waarde van het verkochte of geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4.4 PMUTina is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Tarieven/prijzen
5.1 Voor alle zaken en, zo toepasselijk: werkzaamheden, zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de door PMUTina gebruikelijker wijs gehanteerde prijs, of een billijke prijs – als deze hoger is – geldt.
5.2 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden PMUTina niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.

Artikel 6 Einde overeenkomst
6.1 indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens PMUTina niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft PMUTina het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PMUTina is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
6.2 In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst PMUTina schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.

Artikel 7 Betaling, zekerheden 
7.1 De betaling van de koopsom, vergoeding of anders genaamde tegenprestatie voor hetgeen PMUTina presteert dient te geschieden op de wijze zoals beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging.
7.2 Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
7.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
7.4 Bij meerdere opeisbare vorderingen van PMUTina op de wederpartij wordt een betaling door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.
7.5 Vanaf het moment waarop wederpartij in gebreke is met tijdige betaling van een geldsom, zal wederpartij rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, respectievelijk, 6:119 BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die PMUTina moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van wederpartij worden gebracht.
7.6 Wederpartij is aan PMUTina aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een punitief karakter en dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende schadevergoeding.
7.7 PMUTina is gerechtigd alvorens het gekochte af te leveren, met de aflevering verder te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, zulks ter beoordeling aan PMUTina, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is.
7.8 Wederpartij verleent PMUTina reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van PMUTina worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij, in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook, aan PMUTina verschuldigd mocht zijn.

Artikel 8 Vervoer
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is PMUTina gerechtigd de vervoerder van verkochte of anderszins te leveren zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de kosten van vervoer zijn.
8.2 De kosten van vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van wederpartij.
8.3 De kosten van verzending van zaken, van en naar PMUTina alsmede van en naar derden, zijn in garantiegevallen als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9 Aflevering en risico
9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken aan wederpartij ter plaatse waar PMUTina haar bedrijf uitoefent of waar zij die zaken betrokken heeft. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van PMUTina aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
9.2 Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van PMUTina ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.4 Het aannemen van zaken van of namens PMUTina door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 10 Reclames
10.1 De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering onderzoeken of PMUTina de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden PMUTina er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na levering.
10.2 PMUTina is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke zaak in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van PMUTina ,het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.4. Indien de in het eerste lid bedoelde termijn naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van PMUTina voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
10.5 De prestatie van PMUTina geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door, namens of voor rekening of risico van PMUTina te leveren en geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van PMUTina of de partij die eigenaar van die zaken is tot de wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door PMUTina krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen
ter zake van boeten, rente en kosten.
11.2 Wederpartij heeft, zolang zij niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met PMUTina het recht om de geleverde zaken zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en/of te verwerken. Indien het eigendomsrecht van PMUTina na bewerking door zaakvorming, vermenging, natrekking of anderszins teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op PMUTina over. De wederpartij treedt vanaf dan kosteloos als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan PMUTina de (mede-)eigendom toekomt op.
11.3 Indien wederpartij in verzuim is, is PMUTina bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die deze houdt.

Artikel 12 Garantie
12.1 PMUTina garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor PMUTina kenbaar worden geleverd.
12.2 Als PMUTina niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
12.3 De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming van PMUTina – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als PMUTina van een alerte en zorgvuldige wederpartij mag verlangen.
12.4 De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

Artikel 13 Nazorg
13.1 PMUTina dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schade beperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.
13.2 Als PMUTina niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 PMUTina is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de wederpartij aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van PMUTina.
14.2 PMUTina is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.
14.3 PMUTina is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van PMUTina dus ook niet voor medewerkers of aangetrokken derden.
14.4 Indien PMUTina , met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5 Indien PMUTina wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.
14.6 De wederpartij vrijwaart PMUTina en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door PMUTina ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van PMUTina in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 15 Rechts- en forumkeuze
15.1 In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland.
15.2 Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.3 Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
PMUTina is gevestigd te Blitterswijck en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12063869
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo en zijn tevens geplaatst op de website van PMU Tina ( www.pmutina.nl )

PmuTina is een expert op het gebied van permanente make-up. In de salon accentueren we de natuurlijke schoonheid van onze cliënten en in de Salon leiden we mensen op tot PMUArtist. Eventueel in losse modules of ondersteunde video. PMUTina geeft nadrukkelijk geen toestemming om de inhoud van deze video te gebruiken voor publicatie en/of reclame doeleinden. De inhoud mag niet worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar worden gemaakt in eniger vorm of wijze. Indien dit zonder toestemming toch gedaan wordt, staat hierop een boete van €5000 per gemaakte video / handboek / tekst uitgave. Op het verstrekken van de video is een verwerkersovereenkomst onlosmakelijk van de algemene voorwaarden van toepassing.

De studio is goed te bereiken ook voor mindervalide. Voldoende parkeerruimte aanwezig.

PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation Salon Distributie en Opleidingsinstituut.
Veerweg 18
5863AR Blitterswijck

Telefoonnummer: 06-53602959

Kvk inschrijving nummer 12063869 BTW nummer : NL001844874B85

www.pmutina.nl

[email protected]

Direct PMU advies nodig?