Algemene voorwaarden | Permanent Make-up Tina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation / Salon Distributie en
Opleidingsinstituut, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12063869
Wederpartij: diegene die als koper, opdrachtgever, huurder, of in welke hoedanigheid dan
ook handelt met PMUTina.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met
inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen
PMUTina en wederpartij.
2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door PMUTina wordt
ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten PMUTina aansprakelijk is of kan zijn.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.4 Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover
schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en
uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking
van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek
bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
2.5 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een
zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als
zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
3.2 De overeenkomst tussen PMUTina en de wederpartij komt tot stand door ondertekening
van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de
wederpartij door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.
3.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen van personeel van wederpartij, binden PMUTina slechts indien
deze schriftelijk door PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation / Salon Distributie
en Opleidingsinstituut zijn bevestigd.
Artikel 4 Afwijkingen
4.1 Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip
van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting
en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 PMUTina is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van
de kosten van grondstoffen, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering
van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide
kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen,
in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in
het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien
een degelijke omstandigheid zich voordoet is PMUTina gerechtigd de overeengekomen prijs
naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.

4.3 Het is PMUTina toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden,
technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van
geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder van het totale gewicht, aantallen,
levertijden, enzovoort, alsmede die afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de waarde van het verkochte of
geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4.4 PMUTina is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
Artikel 5 Tarieven/prijzen
5.1 Voor alle zaken en, zo toepasselijk: werkzaamheden, zullen prijzen en/of tarieven (hierna
tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de
door PMUTina gebruikelijker wijs gehanteerde prijs, of een billijke prijs – als deze hoger is –
geldt.
5.2 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden PMUTina niet, tenzij die in een
volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
Artikel 6 Einde overeenkomst
6.1 indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens PMUTina niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij
surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren
of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn
activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat
alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het
beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft PMUTina
het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
PMUTina is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen
alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
6.2 In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde
eerst PMUTina schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog
haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.
Artikel 7 Betaling, zekerheden
7.1 De betaling van de koopsom, vergoeding of anders genaamde tegenprestatie voor
hetgeen PMUTina presteert dient te geschieden op de wijze zoals beschreven in de
offerte/opdrachtbevestiging.
7.2 Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook
genaamd, is uitgesloten.
7.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan
afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht
afzonderlijk van waarde is.
7.4 Bij meerdere opeisbare vorderingen van PMUTina op de wederpartij wordt een betaling
door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de
rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel
wederpartij aanwijst.
7.5 Vanaf het moment waarop wederpartij in gebreke is met tijdige betaling van een
geldsom, zal wederpartij rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art.
6:119a BW, respectievelijk, 6:119 BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die PMUTina
moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van

opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in en
buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van wederpartij worden
gebracht.
7.6 Wederpartij is aan PMUTina aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een
bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te
vermeerderen met de omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een punitief karakter
en dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende schadevergoeding.
7.7 PMUTina is gerechtigd alvorens het gekochte af te leveren, met de aflevering verder te
gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende
zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van wederpartij te
bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om voldoende zekerheden, waaronder
inpandgeving, zulks ter beoordeling aan PMUTina, te verstrekken om nakoming van de
betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn
dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is.
7.8 Wederpartij verleent PMUTina reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het
kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van PMUTina worden gebracht,
zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij, in welke hoedanigheid en uit
welken hoofde dan ook, aan PMUTina verschuldigd mocht zijn.
Artikel 8 Vervoer
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is PMUTina gerechtigd de vervoerder van
verkochte of anderszins te leveren zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de
kosten van vervoer zijn.
8.2 De kosten van vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening
van wederpartij.
8.3 De kosten van verzending van zaken, van en naar PMUTina alsmede van en naar derden,
zijn in garantiegevallen als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van deze algemene voorwaarden
voor rekening en risico van wederpartij.
Artikel 9 Aflevering en risico
9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van
zaken aan wederpartij ter plaatse waar PMUTina haar bedrijf uitoefent of waar zij die zaken
betrokken heeft. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van
PMUTina aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
9.2 Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor
rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te
verlenen aan de aflevering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim,
indien zij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van PMUTina ophaalt of weigert
de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor
rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.4 Het aannemen van zaken van of namens PMUTina door de vervoerder, geldt als bewijs
dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de
vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
Artikel 10 Reclames
10.1 De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering onderzoeken of PMUTina de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden PMUTina er terstond
schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het

in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen
binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na levering.
10.2 PMUTina is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
zaak in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van
PMUTina ,het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te
vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De
overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in
gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.4. Indien de in het eerste lid bedoelde termijn naar kennelijke maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar
kort moet worden beschouwd, zal deze termijn automatisch worden verlengd tot uiterlijk
het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van
PMUTina voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
10.5 De prestatie van PMUTina geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft
doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door, namens of voor rekening of risico van PMUTina te leveren en geleverde
zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van
PMUTina of de partij die eigenaar van die zaken is tot de wederpartij zal hebben voldaan alle
vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door PMUTina krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de
verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen
vorderingen
ter zake van boeten, rente en kosten.
11.2 Wederpartij heeft, zolang zij niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van
enige overeenkomst met PMUTina het recht om de geleverde zaken zoals in zijn bedrijf
gebruikelijk te bewerken en/of te verwerken. Indien het eigendomsrecht van PMUTina na
bewerking door zaakvorming, vermenging, natrekking of anderszins teniet gaat, draagt de
wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak
naar verhouding van de factuurwaarde op PMUTina over. De wederpartij treedt vanaf dan
kosteloos als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan PMUTina de
(mede-)eigendom toekomt op.
11.3 Indien wederpartij in verzuim is, is PMUTina bevoegd de zaken direct op te eisen van
een ieder die deze houdt.
Artikel 12 Garantie
12.1 PMUTina garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel
waarvoor die zaken kennelijk en voor PMUTina kenbaar worden geleverd.
12.2 Als PMUTina niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende
onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
12.3 De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming van
PMUTina – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of

bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen
waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als PMUTina van een alerte en
zorgvuldige wederpartij mag verlangen.
12.4 De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de
inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor
het is gekocht wordt gebruikt.
Artikel 13 Nazorg
13.1 PMUTina dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schade beperkende
maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende
verplichting.
13.2 Als PMUTina niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek
te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 PMUTina is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de wederpartij aantoont dat de
tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van PMUTina.
14.2 PMUTina is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.
14.3 PMUTina is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is
van handelingen of geleverde prestaties van PMUTina dus ook niet voor medewerkers of
aangetrokken derden.
14.4 Indien PMUTina , met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze
algemene voorwaarden bepaalde jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van
de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5 Indien PMUTina wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere
geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit
voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.
14.6 De wederpartij vrijwaart PMUTina en haar hulppersonen tegen vorderingen van
derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door PMUTina
ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van
PMUTina in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
Artikel 15 Rechts- en forumkeuze
15.1 In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden
ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in
Nederland.
15.2 Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht
van toepassing.
15.3 Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing
en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
PMUTina is gevestigd te Blitterswijck en is ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 12063869
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo en zijn
tevens geplaatst op de website van PMU Tina ( www.pmutina.nl )

PmuTina is een expert op het gebied van permanente make-up. In de salon accentueren we
de natuurlijke schoonheid van onze cliënten en in de Salon leiden we mensen op tot
PMUArtist. Eventueel in losse modules of ondersteunde video. PMUTina geeft nadrukkelijk
geen toestemming om de inhoud van deze video te gebruiken voor publicatie en/of reclame
doeleinden. De inhoud mag niet worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar worden
gemaakt in eniger vorm of wijze. Indien dit zonder toestemming toch gedaan wordt, staat
hierop een boete van €5000 per gemaakte video / handboek / tekst uitgave. Op het
verstrekken van de video is een verwerkersovereenkomst onlosmakelijk van de algemene
voorwaarden van toepassing.
De studio is goed te bereiken ook voor mindervalide. Voldoende parkeerruimte aanwezig.
PMUTina / Cosmetic & Medical Dermopigmentation
Salon Distributie en Opleidingsinstituut.
Veerweg 18
5863AR Blitterswijck
Telefoonnummer: 06-53602959
Kvk inschrijving nummer 12063869
BTW nummer : NL001844874B85
www.pmutina.nl
info@pmutina.nl

Open chat
Direct PMU advies nodig?